University of Mary vs South Dakota State (9-15-2001)